Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/stimex/public_html/stimex/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Откриване на процедура за определяне на изпълнител - СТИМЕКС ООД - По сигурни, по-надеждни!

 

 

Фирма ”Стимекс” ООД със седалище в гр. Хасково и адрес на управление: ул.”Пловдивска”  № 2, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-1227-C01, обявява процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка и монтаж на „Aвтоматизирана линия за производство на хоризонтални и вертикални резервоари и съдове под налягане с диаметър до 1200 мм и обем до 10 куб.м“ в „Стимекс”ООД“

Документацията за провежданата тръжната процедура може да изтеглите от тук :

1. Публична покана.

2. Изисквания към офертите.

3. Оферта. 

4. Декларация - срок на валидност.

5. Декларация по по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160/01.07.2016 г.

6. Методика за оценка на офертите. 

7. Договор.

 

 Краен срок за подаване на оферти: 27.03.2020 г. до 17:00 часа.

 

Проект BG16RFOP002-2.040-1227-C01“- Повишаване на капацитета и качеството на производството на фирма „Стимекс“ ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Стимекс“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Всички права запазени. (с) 2015 Стимекс ООД