Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/stimex/public_html/stimex/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - СТИМЕКС ООД - По сигурни, по-надеждни!

 

   В началото на месец февруари 2020г., след успешно одобрение на предоставеното проектно предложение за развитие в „Процедура на подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“, фирма „Стимекс“ ООД сключи Договор с Министерството на Икономиката при Главна Дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“.

  Предмет на Договора е предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “ Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. , съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, за изпълнението на Проект: „Повишаване на капацитета и качеството на производството на фирма „Стимекс" ООД чрез внедряване на нова автоматизирана линия за производство на хоризонтални и вертикални резервоари и съдове под налягане с диаметър до 1200 мм и обем до 10 куб.м.“ .

  Договора е заведен с идентификационен номер : BG16RFOP002-2.040-1227-C01 и е с продължителност на изпълнение 12 месеца.

  Максималният размер на общо допустимите разходи по проекта възлизат на 1 706 000 лв., като предоставената безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, е в максимален размер на 1 000 000 лв. и представлява 58,62 % от окончателните допустими разходи по проекта.

   С изпълнението на настоящия проект фирма „Стимекс“ ООД ще подобри и модернизира своето производство. Чрез финансовата подкрепа на Европейската оперативната програма, фирмата ни ще закупи и внедри нова автоматизирана линия за производство на хоризонтални и вертикални резервоари и съдове под налягане с диаметър до 1200 мм и обем до 10 куб.м.

  Тенденциите за опазване на околната среда и намаляване на замърсяването на въздуха, води до увеличаване на търсенето на резервоари за отопление с пропан-бутан. Пропан-бутанът е много по-ефективен от отоплението на дърва и има много малки вредни емисии. Произвежданите с новата линия метални резервоари пълноценно ще отговорят на все по-голямото търсене на малки резервоари за отопление с пропан-бутан. В отговор на това е и реализирането на Общата цел на проекта - повишаване на производствения капацитет и качеството, увеличаване на експортно ориентираната продукция, както и намаляване на производствените разходи при производство на хоризонтални и вертикални резервоари и съдове под налягане с диаметър до 1200 мм и обем до 10 куб.м. Чрез инвестиционната подкрепа ще се оползотворят сравнителните предимства на организацията, ще нарасне производителността, ще се намалят общите производствени разходи, ще се увеличи делът на изделията с високо качество и функционални предимства. Замяната на ръчните операции и въвеждането на нова автоматизирана линия ще увеличи общия производствен капацитет и прецизността на работа. Ще се намали зависимостта от външни подизпълнители, което ще доведе до намаляване на себестойността и повишаване на качеството. Ще се увеличи производственият капацитет, като цяло и приходите от продажби, в т.ч. и приходите от износ, ще се подобрят условията на работа в предприятието и професионалния капацитет на персонала. По този начин комбинираният ефект ще повиши степента на конкурентоспособност на организацията и ще допринесе за изпълнението на хоризонталните политики на ЕС.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ Проект BG16RFOP002-2.040-1227-C01“ - Повишаване на капацитета и качеството на производството на фирма „Стимекс ООД“. Бенефициент: „СТИМЕКС” ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Всички права запазени. (с) 2015 Стимекс ООД